TRƯỜNG THPT
LƯƠNG THẾ VINH

Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ CB-GV-NV  đoàn kết, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức tốt, 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Tỉ lệ giáo viên đạt GVDG cấp huyện, cấp tỉnh đạt 20 %. 

.
.