TRƯỜNG THPT
LƯƠNG THẾ VINH

Huân huy chương

+ Giáo viên giỏi cấp tỉnh là:  02

+ Giáo viên giỏi cấp Huyện là:  04

- Chiến sĩ thi thi đua cơ sở: 04

- Thành tích của trường:

- 3 Năm liền Công nhận “Tập thể Lao động Xuất sắc” cấp Tỉnh.

 
.
.