TRƯỜNG THPT
LƯƠNG THẾ VINH

Kế hoạch tuyên truyền ngày pháp luật năm 2019

Qua 5 năm triển khai, Ngày Pháp luật (9/11) đã trở thành một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng của toàn dân. Để hưởng ứng ngày pháp luật năm 2019, Tổ Sử-Địa-GDCD đã lập kế hoạch thực hiện như sau:
Hưởng ứng ngày pháp luật 9/11

 

 Sở Giáo dục và Đào Tạo Bình Thuận

    TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

               Số ......./KH - PBPL

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

Hàm Thuận Nam, ngày 27 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH - PHỔ BIẾN NGÀY PHÁP LUẬT - 9/11/2019.

      Nhằm nâng cao vai trò và ý nghĩa của ngày pháp luật với khẩu hiệu: “ sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Vì vậy, nhóm GDCD đã xây dựng kế hoạch như sau:

         1. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch “Ngày pháp luật”

- Thực hiện xây dựng kế hoạch và triển khai ngày pháp luật của trường THPT Lương Thế Vinh về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2019.

- Lồng ghép trong chương trình giảng dạy, phát thanh học đường và trên Wesite của đoàn trường.

        2. Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua tủ sách pháp luật.

Nhà trường có xây dựng tủ sách pháp luật, thường xuyên bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ công tác PBGDPL tại đơn vị, các danh mục sách pháp luật được quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị giáo dục và đào tạo và nhu cầu thực tế nghiên cứu giảng dạy, học tập của trường trong bộ môn GDCD

       3. Việc lồng ghép, tích hợp giáo dục pháp luật cho học sinh trong bộ môn GDCD

Việc lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục công dân được gắn chặt. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục trước cờ,  tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong các môn học GDCD.

       4. yêu cầu

- 100%  giáo viên - nhân viên hưởng ứng ngày pháp luật và tuân thủ pháp luật.

-100% học sinh tham gia thi online tìm hiểu “Ngày pháp luật”.

- Ban tư vấn sẽ tuyên truyền về ý nghĩa của “Ngày pháp luật” ( tờ trình kèm theo).

        5. Phương hướng

- Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, của nhà trường.

- Tập trung đầu tư kiến thức pháp luật vào trong bộ môn GDCD.

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                                     NHÓM TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                      

 Mai Thị Thắm                                                                           Huỳnh Thị Nhị

 

 

 

                                        XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

........................................................................................

                                                  HOÀNG TIẾN DŨNG

 

Các tin khác
.